Pre poskytovanie služieb používame súbory cookies.
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu 

E-shop www.proglogic.sk

Proglogic s.r.o.
P.J.Šafárika 2330/10
Kežmarok 060 01
Slovensko
IČO: 48027618
DIČ: 2120037469
IČ DPH: SK2120037469
Zodpovedná osoba: Martin Čupka
cupka@proglogic.sk
tel. +421 908 026 024
Pracovná doba: 8:00 - 14:00 Po-Pia

1) O registrácii

Kvôli možnosti sledovať Vašu zásielku a kvôli prevzatiu príslušných dokumentov z Vašej strany je možné registrovať sa na stránke. Registráciu je možné po skončení obchodu zrušiť. Objednávku je možné uskutočniť bez registrácie. 

Registrácia a prihlásenie na Váš účet Vám umožní.
  • Kedykoľvek skontrolovať stav Vašej objednávky
  • Zobrazovať a tlačiť Vaše objednávky, faktúry a dodacie listy tovaru objednaného v našom e-shope.
  • Pri ďalšom nákupe nebudete musieť vypĺňať fakturačné údaje.
  • V prípade väčších alebo častejších nákupoch získate na Vašom konte percentuálne zľavy.

Vyhlasujeme, že údaje na Vašom konte slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Proglogic s.r.o. Nebudú poskytované tretím osobám ani inak zneužité. 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho ( záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho ).
Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 

Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený.
Pri objednávaní tovaru kupujúci potvrdzuje zaškrtnutím príslušného políčka, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru, alebo ak nová legislatíva predaj takého tovaru zakazuje. 

Predávajúci objednávku potvrdí po kontrole objednávky. V prípade ak predávajúci objednávku nebude môcť z nejakých dôvodov potvrdiť, bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Po potvrdení objednávky predávajúcim, bude kupujúcemu odoslané na jeho registrované konto potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci tak môže sledovať vybavenie svojej objednávky. 


3) Spôsoby úhrady

Tovar je možné objednať spôsobmi
  •    Predfaktúra
  •   Dobierka
  •   Faktúra 

V prípade predfaktúry bude kupujúcemu doručená predfaktúra na jeho internetové konto e-mailom. Tovar bude zaslaný až po uhradení predfaktúry. Ak kupujúci tovar neuhradí do termínu splatnosti, kúpna zmluva zanikne. 


Pri nákupe na dobierku bude kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na jeho internetové konto a odoslané e-mailom. Tovar bude zaslaný dobierkou s dodacím listom. Po prevzatí tovaru a uhradení dobierky kupujúcim, mu bude odoslaná faktúra. Faktúru a dodací list si kupujúci môže takisto zobraziť a vytlačiť po prihlásení sa na jeho konto.

Predaj priamo faktúrou je nastavený len u stálych overených zákazníkov. U nových zákazníkov sa táto možnosť predaja nezobrazuje. Pri nákupe na faktúru bude kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky na jeho internetové konto a e-mailom. Tovar bude odoslaný spolu s faktúrou a dodacím listom.

4) Druhy dopravy:

Tovar je možné dopraviť spôsobmi

  •    Prevziať osobne v mieste našej firmy
  •   Prepravnou balíkovou firmou

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovnej dobe, mimo túto dobu po dohode. 

 
Pri preprave 
balíkovou firmou je poštovné zaúčtované priamo v objednávke. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Pokiaľ nebude objednávajúci balíkovou firmou zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5 kg.

5) Zrušenie objednávky

Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom a prijatím potvrdenia o objednávke na Vašom registrovanom konte. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o termíne dodania. 

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete vykonať telefonicky alebo e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

6) Záruka

V balíku vždy nájdete dodací list. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v návode k výrobku. Na tovar poskytujeme minimálne záručnú dobu danú zákonom. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

7) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 

8) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru ( náklady na prepravu a podobne ). Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal.

9) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Ako postupovať pri vrátení tovaru. Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. Ako zásielku pripraviť. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady ( neplatí pre reklamácie ! ).


10) Reklamácie

Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy obchodných podmienok.

Reklamácia zásielky pri poškodení.
Reklamácia je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní! 
Pokiaľ je pri preberaní zásielky balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nesie zodpovednosť prepravná služba. 

V prípade že tovar, ktorý ste od nás dostali je poškodený alebo nefunkčný postupujte podľa reklamačného poriadku. 


11) Reklamačný poriadok

Výrobky na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. Musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 

V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie. 

Zašlite výrobok na našu adresu. 
Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.
 
Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. 
Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol.
 
Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. 
Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. 
K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. 

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok internetového obchodu Proglogic s.r.o. Obchodné podmienky sú platné od 31.1.2019 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.